Τιμοκλῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Τιμοκλε̄̂ς (6ος αι. π.Χ., Άργος, Αθήνα / 5ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία, Αθήνα), Τιμοκλέης (4ος αι. π.Χ., Αθήνα), Τιμοκλείους (γεν.: ελλην. περ., Πριήνη), Τι̣μ̣ο̣κ̣λ̣ε̣ῦ̣ς (γεν., 200 π.Χ., Κως), Τειμοκλῆς (1ος αι. π.Χ., Αθήνα / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Τέως / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Σπάρτη / 1ος αι. μ.Χ., Λυδία / 2ος αι. μ.Χ., Σκυθία, Μικρά Σκυθία, Σπάρτη, Επίδαυρος κ.ά. / 3ος αι. μ.Χ., Σπάρτη, Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοτταία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.11 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 4ος/3ος αι. π.Χ., SEG XLVIII 820 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ελλην. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 851  (4) 3ος αι. π.Χ., OGIS 220, 10 (= IIlion 34· ICos ED 190.5) (5) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 922 (πρβ. BCH 19 (1895), 110 αρ. 3) (6) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) μετά το 346 π.Χ., Syll3 267A.2

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
257