Τίμαιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Τίμαος (5ος αι. π.Χ., Εύβοια), Τείμαος (3ος αι. π.Χ., Ήπειρος / 1ος αι. π.Χ., Θεσσαλία / 1ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., Λυδία, /2ος αι. μ.Χ., Λυδία, Ιωνία, Δελφοί )

Χρονολόγηση: 
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 4ος/3ος αι. π.Χ., Collart 1937, 79-80 σημ. 5 και πίν. 27.3

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
84