Τηλοκλῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Τε̄λοκλε͂ς (6ος αι. π.Χ., Αθήνα), Τηλο[κλ]έως (γεν., 2ος αι. μ.Χ., Παρθικόπολις)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 150 μ.Χ., IGB IV 2274

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17