Θύρσος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Thirsus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Thyrsus (1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Tyrsus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Tirsus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) αρχές 1ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.68.45· 69.33 (2)  αρχές 2ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.244 I.12 (3) 2ος/3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.723.1, 6

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
42