Θεύτιμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Θεύτειμος (1ος αι. π.Χ., Ρόδος / 1ος αι. μ.Χ., Κυρηναϊκή)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 4ος αι. π.Χ., GRBS 43 (2002-2003), 115 αρ. 3.2

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
20