Θεόδουλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Θεώδουλος (αυτοκρ. περ., Κυρηναϊκή), Θέδουλος (3ος-4ος αι. μ.Χ., Σικελία), Θαιόδουλος (3ος-4ος αι. μ.Χ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
5ος αι. μ.Χ.
6ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 5ος-6ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 424 (= Feissel 1983, 65)  (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) < Αθήνα 5ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.1025 (= SEG XXXIII 218) (3) 5ος-6ος αι. μ.Χ., IG X.2.1. 364 (= Feissel 1983, 171) (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) ;6ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.790.5 (= Feissel 1983, 140) (5) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 250 μ.Χ., SEG XLVI 800A.45

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
61