Θεοδούλη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Θεω- (5ος-6ος αι. μ.Χ., Έδεσσα), Theodule (4ος-5ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια*) 545 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 438.3 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 24

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
19