Θεοδώρα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Θιωδώρα (4ος αι. π.Χ., Αθήνα), Θυοδώρα (1ος αι. μ.Χ., Λυδία), Θεοδώιρα (3ος-4ος αι. μ.Χ., Σικελία), Θεοδόρα (3ος αι. μ.Χ., 4ος-6ος αι. μ.Χ., 5ος αι. μΧ., Θράκη / 5ος-6ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη), Theodora (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
4ος-5ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια*) 5ος-6ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 447.5 (= Feissel 1983, 60) (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 13.5 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 4ος-5ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 246 (= Pilhofer 268) (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.300 (5) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.348 (6) 2ος/3ος αι. μ.Χ., SEG XLIX 814 II, 11 (7)  3ος αι. μ.Χ., SEG L 639 (8) 5ος-6ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.333 (= Feissel 1983, 172) (9) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 708 (10) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 98 μ.Χ ή 215 μ.Χ., IGB V 5915 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
126