Θαρσύνων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Θαρσύνοντος (γεν., 4ος αι. π.Χ., Θράκη), Tharsynon (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 7A.31  (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 4ος/3ος αι. π.Χ., Collart 1937, 179-180 σημ. 5 και πίν. 27.3 (= Pilhofer 285)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
41