Θάλλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Θάλος (5ος αι. π.Χ., Τεγέα / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Αθήνα), Thallus (1ος αι. π.Χ-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Σικελία, Πόντος / 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Tallus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 308 (2) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) ;2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.15 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.217.3  (4) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.544.6 (πρβ. BCH 98 (1974), 549) (5)  2ος αι. μ.Χ.,  IG X.2.1.875 (6) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.920 (πρβ. CPh. 70 (1975), 55) (7) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) < Αθήνα 3ος αι. π.Χ., IG II2.9000 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
175