Τέρπνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Terpnus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 122.2· ILeukopetra 22.6  (2) ΕΚΜ 1, Βέροια 143B.19 (3) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 127 (4) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 493

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
19