Τάρσας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Tarsa (1ος-2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι / 1ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., 3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Tarsas (2ος αι. μ.Χ., Θράκη), Tarzas (2ος αι. μ.Χ., Θράκη), Tharsa (2ος/3ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Ηδωνίδα) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 1051.1, 5 (= 1082 = Pilhofer 456)· πρβ. BCH 47 (1923), 75 αρ. 34 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 1ος-2ος αι. μ.Χ., BCH 57 (1933), 377 αρ. 35 (= Pilhofer 378) (4) 2ος-3ος αι. μ.Χ., CIL III 633IIb.4 (= Pilhofer 163) (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Απολλωνία) 2ος αι. μ.Χ., ΑΕΜΘ 14 (2000), 285 (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582.22 (7) Μακεδονία (Πιερίδα-Ακόντισμα) αρχές 2ου αι. μ.Χ., SEG XL 572

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
42