Σύντροφος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Syntrophus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Syntropus (3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 1054 (= Pilhofer 459) (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ.,  IG X.2.1.242.6 (3) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 2ος αι. μ.Χ.,  IGB IV 2279.3 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
66