Σύμμαχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ξύμμαχος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Χσύμμαχος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Σύνμαχος (ελλην. περ., Αχαΐα / 3ος αι. π.Χ., Σκυθία / 2ος αι. π.Χ., Εύβοια, Λοκρίδα), Σύμαχος (ελλην. περ., Δαλματία /2ος-3ος μ.Χ., Σκυθία / 2ος/3ος αι. μ.Χ., Βοιωτία), Summachus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Βιθυνία), Symmachus (αυτοκρ. περ. Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 143C.22 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Arch. Pap. 22 (1973), 206 αρ. 9 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;1ος αι. π.Χ., IG X.2.1.293 (4) Μακεδονία (Χαλκιδική-Μένδη) πριν το 317 π.Χ., IG II2.9337 (5) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) π. 285 π.Χ., SEG XXIX 600.3 (πρβ. XXXVIII 621) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
222