Σουκκεσσός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σουκεσός (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Σουκεσσός (3ος-5ος αι. μ.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 1ος αι. μ.Χ.,  IG X.2.2.75. 37 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4