Σωτηρίς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Soteris (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Σικελία), Σοτηρίς (3ος αι. μ.Χ., Βέροια), Σωτηρής (3ος-5ος αι. μ.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 208 μ.Χ., ILeukopetra 51.1

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
133