Σώταιρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σο̄́ταιρος (;6ος αι. π.Χ., Σικελία), Σόταιρος (4ος αι. π.Χ., Αθήνα), Soterus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 141.4 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) πριν το 318 π.Χ., IG II2.421.5

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
34