Σωτάδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σο̄τάδε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 87 μ.Χ., IG X.2.2.325.72 (2) 116 μ.Χ., IG X.2.2.327.13 (3) 121 μ.Χ., IG X.2.2.328.13 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
50