Σωσίστρατος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σο̄σίστρατος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) π. 41-90 μ.Χ., IG X.2.2.323.20· 326.79 (2) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.32 (3) 121 μ.Χ., IG X.2.2.328.14 (4) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.329 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
166