Σκέλης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σκέλεος (γεν., 2ος-3ος αι. μ.Χ.), Σκέληνος (γεν., 3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Σκέλου (γεν., 3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 2ος/3ος αι. μ.Χ.,  IGB IV 2281

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17

Γεωγραφική διασπορά: