Σιτάλκης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σιτάλκες (3ος αι. π.Χ., Θράκη), Sitalces (1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Θράκη), Σειτάλκης (1ος αι. μ.Χ., Βέροια / 3ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
1ος/2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 141.43 (2) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 156 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) < Αθήνα 2ος-1ος αι. π.Χ., IG II2.8078 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582.13

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
12