Σεραπίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Serapion (1ος αι. π.Χ., 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Serapio (1ος αι. π.Χ., αυτοκρ. περ., 2ος/3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Σεραφίων (1ος αι. μ.Χ., Κυρηναϊκή)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία ;1ος αι. π.Χ.,  ZPE 136 (2001), 134-135 αρ. 16.3, 7 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Πίκουλας 2001, 123 αρ. 13.3 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.324 (4) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ανθεμούς) 62 μ.Χ., SEG XLII 559 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
182