Σεκουνδῖνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σεκουνδεῖνος (1ος-2ος αι. μ.Χ., Βιθυνία / 2ος αι. μ.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 5ος αι. μ.Χ., SEG XLVIII 725 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
15