Σ(ε)ιραῖος/Σειραία

Είδος Ονόματος: 
Εθνωνύμιο

Γεωγραφική διασπορά: