Σάτυρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Satyrus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., 1ος αι. μ.Χ., 3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Saturus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., 1ος αι. π.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 1ος αι. μ.Χ., Βοιωτία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
4ος-3ος αι. π.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  4ος αι. π.Χ., Αρριανός, Ανάβ.,  3.28.4 (2) Μακεδονία (Πράσσιοι) < Αθήνα 4ος αι. π.Χ., IG II2.9269 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 27A.3  (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ.,  JDAI 84 (1969), 150-151 αρ.  R12 (5) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) ;4ος αι. π.Χ., ΑΕΜΘ 15 (2001), 365 (6) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 4ος-3ος αι. π.Χ.,  ΑΕΜΘ 15 (2001), 118 (7) 4ος αι. π.Χ., ΠΑΕ 1981, 25 και πίν. 43β.10 (8) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 4ος αι. π.Χ., IG II2.2325III.190 (RE (13) & Supplbd. 10) (9) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) < Δελφοί ;μέσα του 3ου αι. π.Χ., FD III.4.351.5

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
530