Σαραπίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σαρεπίων (2ος αι. π.Χ., Δήλος), Serapion (1ος αι. π.Χ., Δήλος), Sarapio (αυτοκρ. περ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 231 π.Χ. SB 9258.5 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος μέσα του 2ου αι. π.Χ., PTeb 1075 απόσπ. 2.17 (3) Μακεδονία < Αίγυπτος 164-152 π.Χ., UPZ 9· 64· 66· 73-74· 80· 93 (πρβ. σ. 113 & Index s.v.) (4-5) Μακεδονία < Αίγυπτος 103 π.Χ., PTeb 105.52 (6) Μακεδονία < Αίγυπτος 73 π.Χ., POxy 1628.5, 15, 22  (7-8) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ;π. 167 π.Χ., SEG XXIV 580.9 (πρβ. Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 136) (9) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-1ος αι. π.Χ., IG X.2.1.81· 95-96 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
187