Σαμβατίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Sanbatio (2ος-3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Σανβατίων (2ος-3ος αι. μ.Χ., Σκυθία), Sambatione (αιτ.;, 5ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 144A.6

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17