Σαγγάριος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σανγάριος (3ος αι. π.Χ., Βιθυνία), Σαγάριος (2ος αι. π.Χ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 4ος αι. π.Χ., SEG I 291 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6