Ῥοῦφος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ῥοῦπος (2ος αι. π.Χ., Θράκη), Rufus (1ος αι. μ.Χ., Λυδία, Μυσία), Ῥόφος (2ος-3ος αι. π.Χ.)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 27B.7 (2) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) π. 41-48 μ.Χ., IG X.2.2.323.11 (3) 87 μ.Χ., IG X.2.2.325.78 (4) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.55 (5) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., BCH 24 (1900), 317 (= Pilhofer 535) (6) 2ος αι. μ.Χ., Ευστάθιος, Εκκλησιαστική Ιστορία 3.36.13 (πρβ. RE s.v. Polykarpos (1) στηλ. 1682) (7-8) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 141 μ.Χ., IG X.2.1.137.11, 12 (πρβ. BCH 97 (1973), 587) (9) Μακεδονία (Κάτω Παιονία-Ευρωπός) 205 μ.Χ., SEG XXXVIII 615 (= XLV 760) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
452