Πυθέας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πυ[θέο̄ (γεν., 5ος αι. π.Χ., Θράκη), Πυθέα (γεν., 4ος αι. π.Χ., Ιωνία / 4ος/3ος αι. π.Χ., Φίλιπποι / 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Μυσία), Pytheas (2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ;304-301 π.Χ., Eretria XI,  142 αρ. 10, 3 (= IG XII.9.199 & 230) (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 4ος/3ος αι. π.Χ., Collart 1937, 179-180 σημ. 5 και πίν. 27. 3; (= Pilhofer 285) (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;350 π.Χ., TAPA 59 (1928), 226.8

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
137