Πυρούλας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Puru(l)ae (γεν., αυτοκρ. περ., Θράκη), Pyrulas (3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βισαλτία-Τράγιλος) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 611  (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XV 417 (= JDAI 84 (1969), 161 αρ. R39· Pilhofer 397) (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.509 (4) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.441 (5-6) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.564.1, 5 (7) ;2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.1020 (8) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 817 (= Καφταντζής 26 (9-10) 2ος/3ος αι. μ.Χ., SEG XLVIII 877 (11) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 2ος αι. μ.Χ., IGB IV 2278 (12) 2ος/3ος αι. μ.Χ., IGB IV 2281 (13) ;2ος αι. μ.Χ., IGB IV 2298 (14-16) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IGB V 5918 (17-18) 159 μ.Χ., IGB IV 2286.1, 3 (19-20) 2ος αι. μ.Χ., Arkheologiia (Σόφια) 1987 (1), 25 αρ. 2, αρ. 3 (21) 2ος/3ος αι. μ.Χ., IGB IV 2312  (22) Μακεδονία (Σιντική-Ηράκλεια) 2ος αι. μ.Χ., IGB V 5921 & Melnik 1, 164 αρ. 2 (23) Μακεδονία (Σιντική-Neine) 3ος αι. μ.Χ., IGB IV 2252 (πρβ. V 5880) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
29