Πριμιτῖβος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πρειμιτεῖβος (αυτοκρ. περ., Σικελία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.666.4, 10 (δίγλ.) (= CIL III 7331· IG II2.13226)· SEG XLIII 461) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2

Γεωγραφική διασπορά: