Πριμίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πρειμίων (κατεξοχήν γραφή: 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Ιλλυρία, 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Ολυμπία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Θράκη / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Κόρινθος / 3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία, Ήλιδα)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) AE 1948-9, Χρον. σ. 36 αρ. 4 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
14