Πριμιγένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πρειμιγένης (κατεξοχήν γραφή), Primigenes (1ος αι. μ.Χ., Στόβοι), Πρειμογένης (2ος-3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 27A.5 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.864 (πρβ. BE 1959, αρ. 338) (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.68.31 (4) ;2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.519 (5) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.615 (6) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.329.2 (7) 137-161 μ.Χ., Μακεδονικά 9 (1969), 143-144 (8) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.1021 (= GVI 1614)  (9) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 1ος αι. μ.Χ., AJA 77 (1973), 403 αρ. 7 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
33