Πολύδωρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πολύδορος (5ος αι. π.Χ., Εύβοια), Polydorus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
ελλην. περ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., SEG XXVII 248.5 (2) Μακεδονία (Πιερίδα-Γαληψός) ελλην. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 914

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
54