Πλευρᾶτος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Pleuratus (1ος αι. π.Χ., Ορεστίδα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  141.36 (2) 2ος-1ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 30 (3) Μακεδονία (Ορεστίδα) 57 π.Χ.,  Κικέρων, Pis. 84 (RE (6)) (4) Μακεδονία (Ορεστίδα-Βαττυναίοι) 192 μ.Χ., EAM 186II.45 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10

Γεωγραφική διασπορά: