Πίστος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Pistus (αυτοκρ. περ., 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Πίσστος (2ος αι. μ.Χ., Αθήνα), Πείστος (2ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αθήνα 2ος-1ος αι. π.Χ., IG II2.9267 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  251 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος/3ος αι. μ.Χ., SEG XXXIX 637 (πρβ. XLIII 465) (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582.21 (5) Μακεδονία (Οδομαντική-Σέρρες) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 590.12 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
93