Πιερίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πειερίων (1ος αι. μ.Χ., 1ος/2ος αι. μ.Χ., Βέροια / 2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/1ος αι. π.Χ.
1ος/2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) π. 300-275 π.Χ., SEG XXXV 791 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  40.1· 115.4· 116, [4] (3) 1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  115.4· 116.[4]· 123.6 (4) 1ος/2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  40.3· SEG XVII 317.7 (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος/1ος αι. π.Χ., IG X.2.1.1040 (6) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.250I.9 (7) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 250 μ.Χ., SEG XLVI 800A.14, 17·  800B.19 (8) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IGB V 5899

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
15