Πέτρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Petrus (4ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Peterus (3ος-4ος αι. μ.Χ., Σικελία), Πρέτου (γεν., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. μ.Χ.
6ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 5ος-6ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 432 (= Feissel 1983, 70) (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ;5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 245 (= Pilhofer 293) (3) ;6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 228 (= Pilhofer 324) (4) 6ος αι. μ.Χ., Πίκουλας 2001, 130 αρ. 31 (= Pilhofer 632) (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 5ος-6ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.404 (= Feissel 1983, 169) (6) π. 500-565 μ.Χ., PLRE III (6) (= RE (6)) (7) 5ος-6ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.792 (= Feissel 1983, 152) (8) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 6ος αι. μ.Χ., Beševliev 1964, 244 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
71