Πέλοψ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πέλωψ (ελλην. περ., Ιωνία), Pelops (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Τρωάδα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Σάμος, Αίγυπτος 3ος αι. π.Χ., IG XII.6.119.2, 9· PHib 92.3 (2) Μακεδονία 3ος αι. π.Χ., Πολύβιος 15.25.13 και πολλά επιγραφικά τεκμήρια (RE Supplbd. 12 (3a)) (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ., αδημοσ. (Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, κατ. αρ. 490) (4) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 2ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 812.12 (= Καφταντζής 16) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
30