Παρδαλᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Pardalas (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Pardala (1ος αι. μ.Χ., Λυδία), Πραδαλᾶς (3ος-4ος αι. μ.Χ., Κρήτη)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.733 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
56