Πάννυχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Pannychus (αυτοκρ. περ., 3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Πάνυχος (αυτοκρ. περ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 270 (2) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολη)  98 ή 215 μ.Χ., IGB V 5915

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
28