Πάμφιλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Pamphilus (αβέβ. χρον., 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Κόρινθος / 1ος αι. π.Χ., Σικελία, Αχαΐα/ αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Σικελία), Πάνφιλος (4ος αι. π.Χ., Αθήνα, Πόντος / 3ος αι. π.Χ., Αθήνα / 3ος/2ος αι. π.Χ., Δαλματία, Πόντος / 2ος αι. π.Χ., Σικελία / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Βοιωτία / 1ος αι. π.Χ., Λυδία, Αθήνα / αυτοκρ. περ., Ήπειρος, Βοιωτία / 1ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος, Μυσία, Αθήνα / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κύπρος / 2ος αι. μ.Χ., Αθήνα, Αιολία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Κρήτη, Μεσσήνη, Λυδία / 3ος αι. μ.Χ., Μυσία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  20.3-4 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ., Ακαμάτης 2000, 41-42 αρ. ΠΑΡ51-3 (= SEG L 613) (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 4ος αι. π.Χ., Σουίδας s.v. Πλίνιος, NH 35.75-77 & 123 (RE (30)) (4)  Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) π. 40-30 π.Χ., IG X.2.1.83.2· 84· IG X.2.1.109.2 (5) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 711 (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.76 (7) Μακεδονία (Χαλκιδική-Τορώνη) 4ος αι. π.Χ., IG II2.10454

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
392