Παίβης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Παίβεω (γεν., ελλην. περ., Γάζωρος), Paibis (γεν., ;2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι), Παείβης (2ος-3ος αι. μ.Χ., Σέρρες), Παιβήδου (γεν., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Paibes (2ος/3ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι), Paibi (γεν., 4ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος/3ος αι. μ.Χ., CIL III 633 II c, 5 (= Pilhofer 163) (2) ;2ος αι. μ.Χ., BIAB 16 (1950),14-15 αρ. 11.6 (= Pilhofer 649)  (3) Μακεδονία (Οδομαντική-Γάζωρος) 106 μ.Χ., SEG XXX 596.6 (= Pilhofer 555) (4) ελλην. περ., BCH 24 (1900), 306 (5) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα σημ. Σέρρες) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 590.16 (6) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Τεκμήρια 6 (2001), 10 (= SEG XLIX 743) (7) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολη) 152 μ.Χ., Melnik 1, 166 αρ. 6 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
9