Ὀργεύς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ὀργέως (γεν., 3ος αι. π.Χ., Αμφίπολη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 242 π.Χ., SEG XII 373.20 (2) μετά το 357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 43 αρ. 8.6 (= SEG XLI 562)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3

Γεωγραφική διασπορά: