Ὀνησιφόρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Onesiphorus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Πάτρα, Κάτω Ιταλία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Θράκη, Κόρινθος / 3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Ὠνησιφόρος (;2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
6ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 489 (2) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 144A.4 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 6ος αι. μ.Χ., Lemerle 1979, 63-65

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
135