Ὀλυμπιάδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ὀλυνπιάδης (4ος αι. π.Χ., Εύβοια)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.42, 45 (3) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.29-30 (4) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.6

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
22