Ὀφέλλας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ὀφέλας (3ος αι. π.Χ., Αμφίπολη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) π. 360-309 π.Χ., Αρριανός, Ινδικά 18.3· Μετά ΑλέξFGH 156 F 9, 17·  Διόδωρος 18.21.7-9· 20.40.1, 5· 41-42· 43.3· 70.3· Ιουστίνος 22.7.4 (RE (1)· Berve 598 = PP 15062)  (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) < Ωρωπός 287-245 π.Χ., Πετράκος 1997, 21.6 (= SEG XV 282.6) (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 4ος αι. π.Χ., Αριστοτέλης, Οικον. 1353a.5-14 (= RE (2)· Berve 599) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4

Γεωγραφική διασπορά: