Νικύλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Νεικύλος (ελλην.-αυτοκρ. περ., Ιλλυρία / 1ος αι. μ.Χ., Καλίνδοια / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία, Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.75 & BE 1999, αρ. 362 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13