Νικοφῶν

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Νικοφο̄ν (;5ος αι. π.Χ., Συρακούσες), Νεικοφῶν (2ος αι. μ.Χ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 4ος αι. π.Χ., ΠΑΕ 1981, 25 και πίν. 43β.4

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
71